Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

interview

Ones To Watch: Mắt Bét

Ảnh của Mắt Bét mơ hồ, có gì đó lẩn tránh bởi dù chụp chân dung mà chẳng mấy tấm thấy được mặt nhân vật. Chúng có phần bừa bãi, không theo quy tắc nào và có thể...

Ones To Watch: Phương Vũ

Phương Vũ là một thực thể kì lạ. Đầu trọc lốc, trong 3 năm bị đuổi khỏi 3 trường, và luôn có một kho chuyện để kể từ chuyến đi xuyên Việt 3 triệu hay đám bạn qu...