Makét 02

Ones To Watch: Phương Vũ

Phương Vũ, chủ hiệu quần áo, đam mê hip hop và là người tạo ra những hình ảnh dị hợm cùng icon thời trang Plaaastic.