Makét 02

Small gestures of appreciation go a long way! 

While Matca is self-funded, both our journal and space are free and open. If you enjoy this labor of love, please consider making a donation and receive a special gift in return. Your contribution goes directly towards our upcoming creative babies.

Hành động nhỏ,

ý nghĩa lớn!

Matca là dự án độc lập phi lợi nhuận do cá nhân bảo trợ, với tạp chí trực tuyến, không gian triển lãm cùng nhiều hoạt động chuyên nghành được mở tự do, không thu phí. Nếu bạn tin vào những việc chúng tôi đang làm, hãy cân nhắc một khoản tài trợ nhỏ, đổi lại những món quà đặc biệt, để dự án có thể duy trì dài lâu.

Gift Bundle No.1

14.990.000

An unique 8x10 Polaroid color print created with love, patience and technical know-how. Limited to 5 editions per year.

Gift Bundle No. 2

4.990.000

A unique polaroid print taken with the iconic Polaroid SX-70. Limited to 20 editions per year.

We Are Grateful For Your Trust